Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Cursussen, Workshops, healingen, coaching/mentor sessies en rituelen in organisatie van Vizualia

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, healingen, coaching sessie en rituelen.
 • De laatste versie van onze algemene voorwaarden, doet alle voorgaand opgestelde documenten vervallen.
 • Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, coaching, healing of ritueel komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door opdrachtgever of (individuele) deelnemer(s) en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Vizualia; dit kan onder meer door een (automatische) bevestigingsmail.

 

Artikel 2: Inschrijvingen

 • Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Vizualia behoudt zich het recht om een sessie te allen tijde te annuleren.

 

Artikel 3: Betaling

 • Na de boeking of inschrijving wordt er een nota opgemaakt. Deze wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien gewenst, kan er gekozen worden voor een nota per post. Hiervoor wordt een administratieve kost van €1,00 (één euro) in rekening gebracht.
 • De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Vizualia.
 • Bij volledige trajecten en opleidingen is een betaling in termijnen bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd.
 • Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. In dit geval zal een onmiddellijke inning van het totaalbedrag gebeuren.
 • Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Vizualia e zich het recht de ingeschreven persoon niet toe te laten in de sessie, workshop of nascholing.
 • Wanneer facturen niet tijdig betaald werden, zal er zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een administratieve kost van €15,00 (vijftien euro) in rekening worden gebracht vanaf de eerste herinnering die verstuurd wordt.

 

Artikel 4: Annulering en wijziging

 • Annulering of wijziging van een cursus, workshop, sessie, ritueel door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel of e-maildatum van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
 • In geval van annulering tot twee weken voor aanvang van de workshop is een creditering en terugbetaling mogelijk. Nadien zal er in geen geval en onder geen enkele vorm een terugbetaling of compensatie geschieden.
 • In geval van verhindering kan de deelnemer tot 24 uur voor aanvang van de workshop een plaatsvervanger aanduiden. Dit dient alsook schriftelijk gemeld te worden via anke.colson1@telenet.beof 0486847062
 • Kiest een deelnemer tijdens een cursus, workshop, coaching of mentor sessie voor annuleren dan heeft men geen recht op enige terugbetaling van de deelnamekosten.
 • Bij niet verschijnen van de deelnemer heeft men geen recht op enige terugbetaling of compensatie van deelnamekosten.
 • Vizualia heeft het recht te allen tijden organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in cursussen, workshops, sessie, rituelen.

 

Artikel 5: Intellectuele eigendom

 • Vizualia behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Vizualia verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Vizualia, op enigerwijze aan derden af te staan, in gebruik te geven of te verspreiden.

 

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

 • Indien Vizualia niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Vizualia het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 • Vizualia heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
 • Vizualia streeft ernaar om de geplande cursus, workshop, training of sessie te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of sessie echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Vizualia hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Vizualia zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, sessie, ritueel, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Vizualia niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de betaalde deelnamekosten.
 • De met Vizualia gesloten overeenkomst leidt voor Vizualia tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

 

Artikel 7: Klachten – geschillen

 • Eventuele klachten over de door Vizualia geleverde diensten of materialen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Vizualia kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening of materialen.
 • Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever of (potentiële) deelnemer niet van haar betalingsverplichting.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • Vizualia sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 • Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Vizualia uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Vizualia aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Aan de inhoud van brochures of website-teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 9: Overige bepalingen

 • Op de overeenkomst tussen Vizualia en opdrachtgever (deelnemer) is het Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 10: persoonsgegevens

 • Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Vizualia bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Vizualia beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.